به گزارش صالحین:

1- بنا بر احتياط واجب بايد از مجتهدى تقليد كرد كه … از مجتهدين زمان خود اعلم باشد.

– اگر فقهاى جامع شرايط تقليد متعدد باشند و فتواى آنان اختلاف داشته باشد, بنا بر احتياط واجب, مكلف بايد از اعلم تقليد كند مگر آنكه احراز شود كه فتواى مجتهد اعلم, مخالف احتياط و فتواى غير اعلم موافق احتياط باشد, كه در اين صورت تقليد از اعلم, واجب نيست.

2- اعلم كسى است كه قواعد ومدارک مسأله را بهتر بشناسد و بر نظائر آن مسأله و اخبار اطلاع بيشتر داشته باشد و همچنين اخبار را بهتر بفهمد و بطور خلاصه آن كس كه در استنباط احكام استادتر باشد.

– اعلم كسى كه در شناخت حكم خدا و استنباط تكاليف الهى از ادلّه، از بقيه مجتهدين تواناتر باشد و شناخت مجتهد نسبت به اوضاع زمان نيز در اجتهاد دخيل است, به حدى كه در تشخيص موضوعات احكام و ابداء رأى فقهى براى بيان تكاليف شرعى دخالت دارد.

3- تقليد ميت ابتداءً جايز نيست.
Rتقليد ميت ابتداءً بنابر نظر مقام معظم رهبری (بنابر احتیاط واجب ) جايز نيست.

س : نوجوانانى كه تازه به سن تكليف رسيده اند و از حضرتعالى تقليد مىكنند, چون در ابتداى تقليد هستند و نياز به فراگيرى مسائل شرعى دارند، آيا مى توانند از رساله حضرت امام خميني (قدّس سرّه) استفاده كنند؟

ج- در مسائل عمومى كه نوجوانان عزيز به آن احتياج دارند مىتوانند از رساله حضرت امام – رضوان الله عليه- استفاده نمايند و اگر در مسأله اى نتوانستند از آن رساله جواب خود را بيابند, استفتاء نمايند.