به گزارش صالحین:

پایگاه خبری صالحین :کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان صحنه با حضور جمعی از مسئولین ادارات در محل فرمانداری شهرستان صحنه برگزار شد.

به گزارش صالحین، کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان صحنه با حضور جمعی از مسئولین ادارات در محل فرمانداری شهرستان صحنه برگزار شد.
فرزادی پور در این جلسه بیان کرد: بایستی تدابیری اندیشیده شود که در طول سال نظارت دقیق و مستمری بر کلیه شبکه های تولید، توزیع و مراکز ارائه خدمات عمومی به مردم از طریق شبکه بهداشت و درمان و دیگر اعضای کارگروه سلامت صورت پذیرد.
فرماندار شهرستان صحنه در پایان به دفع بهداشتی فاضلاب های شهری و بررسی وضعیت بهداشتی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی شهرستان تاکید داشتند و از اعضای کارگروه خواستند که موضوع معرفی روستای سلالم را بصورت جدی پیگیری نمایند .