به گزارش صالحین:

پاکی ، هدیه آسمانی است به زمین نفروشیش