به گزارش صالحین:

ای خواهرم : قبل از هرچیز استمعار از سیاهی چادر تو می ترسید تا سرخی خون من.