به گزارش صالحین:

مساله حجاب را واقعا مهم می دانیم
اهمیت مساله ی حجاب در جاهای با واسطه ای خودش را نشان نمی دهد، از جمله در مساله ی خانواده خودش را نشان می دهد