به گزارش صالحین:

حجاب تو سنگر است. تو از داخل حجاب دشمن را می بینی و دشمن تو را نمی بیند.