به گزارش صالحین:

ملتی که بانوانش در صف مقدم برای پیشبردمقاصد اسلامی هست آسیب نخواهد دید.