به گزارش صالحین:

رمضان آمد و آهسته صداکرد مرا
مستعدسفرشهرخداکردمرا
ازگلستان کرم طرفه نسیمی بوزید
که سراپای پرازعطروصفاکرد مرا