به گزارش صالحین:

ماه رمضان است صفا آمده است
برخانه دل نور رو ضیا آمده است
ازسفره ما بوی بهشت آید
این سفره ز درگاه خدا آمده است