به گزارش صالحین:

به گزارش صالحین، هنر تابلو فرش با ویژگی های شاخص اقتصادی خود و به ویژه با دارا بودن ارزش افزوده فراوان، نقش و سهمی شایان توجه در اقتصاد مقاومتی دارد. تابلو فرش این امكان را دارد كه در موضوع اقتصاد مقاومتي و در شرایط سخت تر شدن تحریم ها به یاري اقتصاد و اشتغال دركشور بیاید و تحریم كنندگان را ناكام سازد.

ایجاد اشتغالزایی در هنر و صنعت فرش، یک شغل مستقیم و پایدار و یک اشتغال غیرمستقیم به دنبال دارد و موجب جلوگیری بی رویه مهاجرت روستائیان به شهر ها می گردد و در نهایت با توجه به نقاط فرصت و قوت و ضعف و تهدید در عوامل داخلی و خارجی پیشنهاداتی در مورد توسعه صنعت فرش در داخل کشور و صادرات آن مدنظر است.

مناطق روستایی در تسریع روند تحقق اقتصاد مقاومتی موثر است زیرا روستاها بیشترین سهم را در تولید دارند ،در این راستا خبرنگار ما به سراغ کارآفرینی فعال رفته و انگیزه و هدف از بافت، تابلوفرش جویا شد.

فرزاد رضایی درگفتگو با امروله عنوان کرد : من به هنر تابلو فرش علاقه زیادی داشتم ولی به دلیل عدم توانایی کافی برای تهیه ابزار آن نمی توانستم در این عرصه فعالیت داشته باشم به همین دلیل به بسیج سازندگی سپاه صحنه مراجعه کردم.

وی در ادامه با بیان اینکه تا کنون 70 میلیون ریال تسهیلات دریافت نمودم تشریح کرد : من به همراه همسرم در حال فعالیت هستیم .

رضایی با رضایت از وضعیت بازار فروش خود گفت :  محل عرضه محصولات من کرمانشاه و تهران می باشد و در طول هر سال 3 ع تابلو فرش می بافم.

این ستاره اقتصاد مقاومتی تشریح کرد : هر 4 ماه یک عدد تابلو فرش بافته می شود .