به گزارش صالحین:

جلسه آموزش خانواده در دبیرستان نمونه دولتی رضوان صحنه برگزار شد.
پایگاه خبری صالحین : جلسه آموزش خانواده با موضوع گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی در دبیرستان نمونه دولتی رضوان برگزار شد.

به گزارش صالحین، جلسه آموزش خانواده با موضوع گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی در دبیرستان نمونه دولتی رضوان برگزار شد.

اکبرخزایی مدیر آموزش و پرورش در این نشست عنوان کرد:چنانچه ایمان ،مودت و صمیمیت ،باورمندی ،نقش پذیری، تفاهم درک متقابل، گذشت ،شناخت، مسئولیت پذیری و عدم خودمحوری و فردگرایی بر روابط اعضاء خانواده حاکم باشد در برابر آسیب ها ایمن بوده و معضلات کمتری حادث خواهد شد.