به گزارش صالحین:
گزارش تصویری:

آماده سازی ارتفاعات بازی دراز برای میزبانی کاروانهای راهیان نور و زائرین و خادمین مشهد شهیدان مظلوم جبهه غریب غرب کشور

صالحین: ارتفاعات بازی دراز برای صعود سراسری و میزبانی و کاروانهای راهیان نور و زائرین و خادمین مشهد شهیدان مظلوم جبهه غریب غرب کشور آماده سازی و امکانات لازم نیز مهیا شد.

به گزارش صالحین ، به نقل ازبازی دراز،